Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 27
Năm 2021 : 9.291
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện quy chế thực hiện công khai năm học: 2019 - 2020

Trường mầm non Đào viKế hoạch thực hiện quy chế thực hiện công khai năm học: 2019 - 2020

UBND HUYỆN QUẾ VÕ

TRƯỜNG MN ĐÀO VIÊN

 
 
 

Số: 06  /KH-MNĐV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

Đào viên, ngày 03 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện quy chế thực hiện công khai

Năm học: 2019 - 2020

Căn cứ  Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Thực hiện công văn số 200/PGD&ĐT-GDMN ngày 12/9/2019 về triển khai  nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 cấp học mầm non;

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, nhà trường trong các năm học trước. Trường Mầm non Đào viên xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế thực hiện công khai năm học 2019 - 2020 của trường như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.

- Tập thể CB, GV, NV biết được các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường, biết được chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục thực tế của nhà trường từ đó có biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường.               

- Quản lý tốt việc thu, chi ngân sách cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.

- Thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.

- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và Quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

II. Nội dung thực hiện công khai.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Cam kết chất lượng giáo dục:

- Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được 100/% mục tiêu của chương trình đối với từng độ tuổi. ( Nhà trẻ 24-36 tháng tuổi 49 Mục tiêu; 3 tuổi 83 mục tiêu; 4 tuổi 99 mục tiêu; 5 tuổi 106 mục tiêu)

- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện là chương trình giáo dục MN ban hành kèm theo TT17/2019 và TT28/2016.

- Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển là 100 trẻ đạt các lĩnh vực giáo dục.

- Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo biểu mẫu 01).

+ Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý.

+ Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục. Tăng cường hoạt động trải nghiệm giờ học, giờ chơi, hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.

+ Tổ chức các hoạt động hội thi, giao lưu, nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông với các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân và phụ huynh học sinh.

+ Thực hiện tốt các chuyên đề trong nhà trường đảm bảo an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ

b. Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế:

Công khai số trẻ em/nhóm lớp: Trường có 29 nhóm lớp. Bình quân nhà trẻ 20 trẻ/ nhóm; Mẫu giáo 35 trẻ/ lớp. Không có lớp học ghép.

- Số trẻ em học 2 buổi/ngày 100%. 890/890 trẻ;

- Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập không có;

- Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; 890/890 trẻ đạt 100% .

- Số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; 890/890 trẻ;

- Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; béo phì 6/890=0,67

NC31/890 = 3,48; TC46/890 = 5,17

- Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục:

+ Nhà trẻ: 81 trẻ;

+ Mẫu giáo là 809 trẻ .

c. Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn Quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

Nhà trường đăng ký đến kỳ II năm học 2020 -2021 đạt chuẩn mức độ II và chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

d. Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non:

Công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

a. Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; 12 m2

- Số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em: 1,5m/ trẻ

- Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiều so với quy định 5 bộ/lớp.

- Số lượng đồ chơi ngoài trời đảm bảo tối thiểu mỗi sân chơi có ít nhất 5 loại đồ chơi an toàn và mang tính giáo dục.

b. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

- Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý  và nhân viên là 79;

+ Cán bộ quản lý 3;

+ Giáo viên 56;

+ Nhân viên 21.

-Được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo:

+ Đại học 32 Đ/C; cao đẳng 16 Đ/C; Trung cấp 31 Đ/C.

+ Hạng IV là 12 Đ/C; Hạng III là 27 Đ/C: Hạng II Là 23  Đ/C và loại khác 15.

- Số lượng giáo viên  nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng là 77 Đ/C.

- Hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học là học bồi dưỡng và Đào tạo hệ vừa học vừa làm,

3. Công khai thu chi tài chính:

a. Tình hình tài chính của nhà trường:

Thực hiện Quy chế công khai tài chính theo theo các văn bản quy định hiện hành về Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b. Học phí và các khoản thu khác từ người học:

Công khai mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học .

c. Các khoản chi theo năm học:

Công khai các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ. Kết quả kiểm toán (nếu có):

Thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

III. Thời gian và hình thức công khai.

Công công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trước toàn thể phụ huynh; các biểu mẫu công khai được niêm yết ở văn phòng trường, bảng tin của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.

+ Công khai các điều kiện cơ sở vật chất, thời gian: Tháng 10/2019.

+ Công khai về chất lượng đào tạo, thời gian: Đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học.

+ Công khai về tài chính (đặc biệt là công khai về các khoản đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh). Thời gian thực hiện 6 tháng 1 lần đối với tài chính ngân sách và cuối mỗi học kỳ đối với các khoản đóng góp tự nguyện của PHHS.

Bất cứ lúc nào cha mẹ học sinh và những người quan tâm, đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

                IV. Tổ chức thực hiện.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai theo quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai tại đơn vị.

Trên đây là kế hoạch thực hiện quy chế công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Trường Mầm non Đào viên trong năm học 2019-2020. Trường Mầm non Đào viên cam kết thực hiện đúng nội dung kế hoạch đã đề ra để xây dựng nhà trường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

 

 

Nơi nhận:

- CB, GV, NV (để t/h);

- Website nhà trường;

- Lưu VT./.

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                            Mai Thị Lợi

i

                                                                                                        

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan