Địa chỉ: Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017